Tư vấn mua hàng
Mr. Thủy Chị Tuyền
Hòa Phát tại Bình Dương
Có 25 sản phẩm trong Két Sắt Chống Cháy
Két sắt chống cháy KS110K2C1
Mã: KS110K2C1

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS110K2C1 Mã sản phẩm   :  KS110K2C1 Kích thước : Bên ngoài :  W481 x D558 x H677 mm                      Bên trong  :   W332 x D340

Két sắt chống cháy KS110K1DT
Mã: KS110K1DT

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS110K1DT Mã sản phẩm   : KS110K1DT Kích thước       : Bên ngoài: W481 x D558 x H677 mm                          - Bên

Két sắt chống cháy KS110K1C1
Mã: KS110K1C1

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS110K1C1 Mã sản phẩm   : KS110K1C1 Kích thước      : Bên ngoài: W481 x D558 x H677 mm                         - Bên

Két sắt chống cháy KS90K1DT
Mã: KS90K1DT

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS90K1DT Mã sản phẩm   : KS90K1DT Kích thước       : - Bên ngoài: W400 x D536 x H618 mm                            - Bên

Két sắt chống cháy KS90K1C1
Mã: KS90K1C1

Két sắt chống cháy KS90K1C1 Mã sản phẩm   : KS90K1C1 Kích thước       : - Bên ngoài: W400 x D534 x H618 mm                           - Bên trong: W269 x

Két sắt chống cháy KS50T4
Mã: KS50T4

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS50T4 Mã sản phẩm   : KS50T4 Kích thước       : - Bên ngoài: W482 x D485 x H1389 mm                            - Bên

Két sắt chống cháy KS50T2
Mã: KS50T2

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS50T2 Mã sản phẩm   : KS50T2 Kích thước     :  Bên ngoài: W482 x D432 x H739 mm                         - Bên trong: W350 x D264 x

Két sắt chống cháy KS50NDT
Mã: KS50NDT

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS50NDT Mã sản phẩm   : KS50NDT Kích thước       : - Bên ngoài: W482 x D421 x H380                            - Bên trong: W350 x

Két sắt chống cháy KS50N
Mã: KS50N

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS50N Mã sản phẩm   : KS50N Kích thước       : - Bên ngoài: W482 x D432 x H380 mm                       - Bên trong: W350 x D264 x

Két sắt chống cháy KS50D
Mã: KS50D

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS50D Mã sản phẩm   : KS50D Kích thước       :  - Bên ngoài: W347 x D432 x H515                            - Bên trong: W211 x

Két sắt chống cháy KS500K2C1
Mã: KS500K2C1

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS500K2C1 Mã sản phẩm   : KS500K2C1 Kích thước       :  - Bên ngoài: W989 x D640 x H1631 mm                            - Bên

Két sắt chống cháy KS400K2C1
Mã: KS400K2C1

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS400K2C1 Mã sản phẩm   : KS400K2C1 Kích thước       : - Bên ngoài: W733 x D691 x H1503 mm                            - Bên

Két sắt chống cháy KS35NDT
Mã: KS35NDT

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS35NDT Mã sản phẩm   : KS35NDT Kích thước       : - Bên ngoài: W411 x D374 x H338 mm                       - Bên trong: W329 x

Két sắt chống cháy KS35N
Mã: KS35N

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS35N Mã sản phẩm   : KS35N Kích thước       : - Bên ngoài: W411 x D374 x H338 mm                             - Bên trong: W329 x

Két sắt chống cháy KS35D
Mã: KS35D

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS35D Mã sản phẩm   : KS35D Kích thước       : - Bên ngoài: W305 x D374 x H444 mm                            - Bên trong: W223 x

Két sắt chống cháy KS320K2C1
Mã: KS320K2C1

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS320K2C1 Mã sản phẩm   : KS320K2C1 Kích thước       : - Bên ngoài: W689 x D691 x H1402 mm                            - Bên

Két sắt chống cháy KS250K2C1
Mã: KS250K2C1

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS250K2C1 Mã sản phẩm   : KS250K2C1 Kích thước       :  - Bên ngoài: W589 x D598 x H1265 mm                            - Bên

Két sắt chống cháy KS190K2C1
Mã: KS190K2C1

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS190K2C1 Mã sản phẩm   : KS190K2C1 Kích thước       : - Bên ngoài: W589 x D600 x H988 mm                            - Bên

Két sắt chống cháy KS190K1DT
Mã: KS190K1DT

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS190K1DT Mã sản phẩm   : KS190K1DT Kích thước       :  - Bên ngoài: W589 x D598 x H988 mm                            - Bên

Két sắt chống cháy KS168K2C1
Mã: KS168K2C1

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS168K2C1 Mã sản phẩm   : KS168K2C1 Kích thước       : - Bên ngoài: W616 x D600 x H868 mm                            - Bên

Két sắt chống cháy KS168K1DT
Mã: KS168K1DT

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS168K1DT Mã sản phẩm   : KS168K1DT Kích thước       : - Bên ngoài: W616 x D600 x H868 mm                            - Bên

Két sắt chống cháy KS168K1C1
Mã: KS168K1C1

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS168K1C1 Mã sản phẩm   : KS168K1C1 Kích thước       : - Bên ngoài: W616 x D600 x H868 mm                            - Bên

Két sắt chống cháy KS135K2C1
Mã: KS135K2C1

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS135K2C1 Mã sản phẩm   : KS135K2C1 Kích thước       : - Bên ngoài: W481 x D560 x H761 mm                            - Bên

Két sắt chống cháy KS135K1DT
Mã: KS135K1DT

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS135K1DT Mã sản phẩm   : KS135K1DT Kích thước       :  - Bên ngoài: W481 x D558 x H761 mm                            - Bên

Két sắt chống cháy KS135K1C1
Mã: KS135K1C1

Két sắt chống cháy Hòa Phát KS135K1C1 Mã sản phẩm   : KS135K1C1 Kích thước       : - Bên ngoài: W481 x D560 x H761 mm                          - Bên